BETA

Gjuhë Angleze

SHKOLLA PROFESIONALE E GJUHËS ANGLEZE

 

Në vitet e fundit koncepti i shume gjuhësisë është rritur në masë të madhe në Kosovë, por jo vetëm. Njohja e disa gjuhëve të huaja është bërë mjet i rëndësishëm i ekzistencës në rajon, Evrope dhe vendet përtej oqeanike. Për më shumë, shume gjuhësia  është transferuar në një kusht elementar në shoqëritë e sotme për të qenë në gjendje të gjejnë një vend solid pune, të avancojnë nivelin e tyre edukativ, të zhvillojnë kulturën dhe artin si dhe të krijojnë komunikim adekuat dhe afatgjatë me shoqërinë. Njëra nga objektivat e misionit të UBT-se është “Të zhvillojë dhe të promovojë kapacitetet vendore profesionale dhe akademike në përputhje me standardet më të larta në botë”. Prandaj në kuadër të misionit dhe vizionit që ka, si dhe bazuar në eksperiencën shumë vjeçare si institucion i lartë arsimor në Kosovë që dallon për nga kultura e cilësisë që ka, UBT ka krijuar kushtet e nevojshme për të zhvilluar programin profesional për gjuhe angleze.

UBT është institucioni i parë i cili ofron Shkollën Profesionale të akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve. 

 

Informata rreth programit

Qëllimi i këtij programi është të trajnojë dhe certifikojë pjesëmarrësit për nivelin fillestar, elementar, para-mesatar, mesatar, i paraavnacuar dhe i avancuar, për  ata të cilët kanë pak njohuri  të gjuhës angleze por u nevojitet edhe një bazë e fortë për të vazhduar më tutje si dhe ata të cilët dëshirojnë të përforcojnë njohuritë e tyre. Në secilin nivel pjesëmarrësit përgatiten për të vazhduar pastaj nivelet pasuese.

 

Lëndët

Kurset e rregullta:

Niveli i parë i gjuhës angleze

Niveli i dytë i gjuhës angleze

Niveli i tretë i gjuhës angleze

Niveli i katërt i gjuhës angleze

Niveli i pestë i gjuhës angleze

Niveli i gjashtë i gjuhës angleze

Kurset për qëllime specifike:

Anglishtja për bujqësi

Anglishtja për biznis

Anglishtja ligjore

Anglishtja për komunikim

Anglishtja për infermieri

Anglishtja për arkitekturë

Anglishtja për stomatologji

Anglishtja për shkenca të ushqimit

Anglishtja për farmaci

Anglishtja për art dhe dizajn

Anglishtja për inxhinieri

Anglishtja për teknologji dhe informacion

Anglishtja për të shkruarit

Anglishtja për ndërtimtari

Anglishtja për inxhinerinë e ambientit

Anglishtja për media

Kursi përgatitor 1 vjeçar intenziv

Kursi i përkthimit

 

PËRSE PROGRAMI PROFESIONAL I GJUHËS ANGLEZE?

 •         Merr çertifikatë të akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve
 •         Mësojeni gjuhën angleze ne njërin prej institucioneve të arsimit të lartë privat me          eksperiencën më të gjatë në Kosovë
 •         UBT është qendër e ekselencës me një kulturë të gjatë të studimeve, trajnimeve e certifikimeve
 •         UBT ofron ambient te sigurte, shoqërues dhe shumë të përshtatshëm
 •         Ne ofrojmë një sërë modulesh të gjuhës angleze
 •         Kemi numër të konsiderueshëm të profesorëve ndërkombëtarë të cilët në ligjëratat e tyre përdorin gjuhën angleze si gjuhë ndërkombëtare
 •         Hapësira të mëdha me klasa moderne dhe pajisje teknologjike të avancuara
 •         Lokacion i qasshëm nga qyteti dhe po ashtu transport i siguruar për në kampusin Lipjan
 •         Stafi i përgatitur profesionalisht
 •         Sesione me mësimdhënës mysafir nga Evropa
 •         Grupe të vogla pjesëmarrësish, 8 – 12 pjesëmarrës në grup