BETA

Asistent Administrativ

Qëllimi i këtij programi është të trajnoj dhe certifikojë pjesëmarrësit për pozitën e Asistent Administrativ,  në mënyrë që të  dëshmojë për njohuritë dhe shkathtësitë profesionale të funksionimit modern të një Asistenti Administrativ.

Me fitimin e kualifikimit studentëtduhet të dëshmoj për njohuritë në hartimin e shkresave, memorandumeve dhe e-mail-ave duke përdorur shembuj dhe udhëzime për hartimin efektiv të dokumenteve, strukturimin e tyre, etj.

Të dëshmoj për aftësitë e veta profesionale për caktimin e prioriteteve; menaxhimin e telefonatave; përdorimin efektiv të “Mail Merge” dhe të MS Outlook; përgatitjen e mbledhjeve dhe procesverbaleve; organizimin e ngjarjeve të ndryshme dhe organizmin efikas të skedimit dhe për të gjitha shkathtësitë dhe aftësitë tjera të cilat duhet ti ketë një Asistent ADMINISTRATIV