Administrim i rrjeteve dhe sistemeve

Ky program ju ofron studentëve njohurtë praktike dhe teorike të ndërlidhura me administrimin e sistemeve kompjuterike dhe të rrjetave. Programi është I dizajnuar sipas kërkesave të tregut duke ofruar mundësi të gjerë të punësimit.

Studentët që do të ndjekin shkollë profesionale, ju ofrohet mundësia për të mësuar aftësitë praktike në krjimin dhe administrimin e sistemeve dhe rrjetave kompjuterike të përbëra nga produket e Microsoft, Linux, Cisco si dhe menaxhimit të sistemeve të bazave të të dhënave, ëeb serverëve dhe të tjera.