Studentët

Programi është në shërbim të disa grupeve të synuara nëse kanë qëllime afatgjata të futen në sektorin e shërbimeve të stomatologjisë. Programi ka si objektiv: (a) praktikantët ekzistues të profesionit të stomatologjisë në qendrat shëndetësore të komunitetit, qendrat e kujdesit familjar, spitalet rajonale dhe qendrore, që dëshirojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre për qëllime profesionale në vendin e punës. Së dyti, (b) programi ka për qëllim edhe orientimin e të diplomuarve në shkollat e mesme profesionale të arsimit të mesëm.