Struktura e Programit

Programi është i përbërë prej 300 ECTS, që janë të ndarë në 10 semestra. Studimet e integruara të studimeve rezultojnë në titullin akademik të doktoraturës së stomatologjisë. Studimet zgjasin 5 vite dhe përfshijnë 1935 orë teorie dhe 2430 orë praktike.

Ngarkesa totale e studentëve në të gjithë studimet e integruara, duke përfshirë mësimin, praktikën, përgatitjen dhe provimet e kursit, është e barabartë me 300 ECTS.

Sipas Direktivës së KE-së 2005/36 të Komisionit të BE-së dhe Direktivës së Komisionit Evropian, Aneksi 5.3.1 mbi Praktikuesit Dentar: kurrikula përmban tre kategori të kurseve që ndonjëherë ofrohen në kontekstin e disiplinave të tjera ose në lidhjen: (1) Subjektet themelore ( 2) Subjektet e Mjekësisë së Përgjithshme dhe (3) Subjekte Stomatologjike.

Udhëzimi Teoritik :

 1. Lëndët themelore
 • Kimi
 • Fizikë
 • Biologji
 1. Lëndët e Mjekësisë së Përgjithshme

 

 

 • Anatomia
 • Embriologjia
 • Histologjia, duke përfshirë citologjinë
 • Fiziologjia
 • Biokimi (ose kimia fiziologjike)
 • Anatomia patologjike
 • Patologji e përgjithshme
 • Farmakologji
 • Mikrobiologjia
 • Higjiena
 • Mjekësi parandaluese dhe epidemiologji
 • Radiologjia
 • Fizioterapia
 • Kirurgji e përgjithshme
 • Mjekësi të përgjithshme, përfshirë pediatri
 • Oto-rhino-laryngology
 • Dermato-Venereology
 • Psikologji e përgjithshme – psikopatologji
 • Neuropatologji
 • Anestetikë

 

 1. Lënda e Stomatologjisë

 

 • Prosthodontics
 • Materiale dentare dhe pajisje
 • Stomatologji konservatore
 • Stomatologji parandaluese
 • Anestetikë dhe qetësim
 • Kirurgji speciale
 • Patologji speciale
 • Praktika klinike
 • Paedodontika
 • Orthodontika
 • Periodontika
 • Radiologji dentale
 • Mbyllja dentale dhe funksioni i nofulles
 • Organizimi profesional, etika dhe legjislacioni
 • Aspektet sociale të praktikës dentare
 1. Gjuhët e huaja dhe shkencat shoqërore

Të dhëna statistikore

Metodat e Kërkimit

Shkrim akademik

 

Kurset mjekësore kontribuojnë në zhvillimin e aftësive të nxënësve për të vëzhguar, vlerësuar dhe dokumentuar gjendjen shëndetësore, rrezikun e shëndetit, simptomat e sëmundjes dhe rezultatet e trajtimeve midis pacientëve dhe qytetarëve. Përkrah kesaj, kurset ndihmojne ne  kompetencat e studentëve në aplikimin e njohurive që lidhen me teoritë dhe metodat në shkencat shëndetësore. Kurset e shkencave natyrore kontribuojnë në zhvillimin e aftësisë së studentëve për të shpjeguar ndërtimin kimik dhe anatomik të organizmit të njeriut, si dhe proceset biokimike dhe fiziologjike dhe funksionet e qenieve njerëzore. Kurset në këtë lëmi zhvillojnë kompetencat e nxënësve në shpjegimin e zhvillimit të qenieve njerëzore gjatë gjithë jetëgjatësisë në bashkëveprimin midis individit, mjedisit dhe mikroorganizmave.

Kurset në shkencat shoqërore dhe humane kontribuojnë në aftësinë e studentëve për të përshkruar, analizuar, vlerësuar, kuptuar dhe respektuar vlerat njerëzore, kulturat, pikëpamjet e botës, kushtet ekzistenciale, mënyrën e të menduarit, sjelljet dhe reagimet. Kurset zhvillojnë kompetencat në reflektimin etik, ndërveprimin, komunikimin dhe vlerësimin e nevojës për informim, këshillim dhe edukim të pacientëve, të afërmve, eksperteve të shëndetit dhe të tjerëve në kuadrin shoqeror. Kurse të shkencave shoqërore kontribuojnë në zhvillimin e aftësive të studentëve për të përshkruar, analizuar dhe vlerësuar kushtet shoqërore dhe kulturore që ndikojnë në kushtet dhe mundësitë që kanë të bëjnë me shëndetin dhe sëmundjet. Kurset ofrojnë njohuri për organizimin, funksionimin, zhvillimin dhe kuadrin ligjor të sistemit shëndetësor dhe social të Kosovës. Përveç kësaj, kurset zhvillojnë kapacitetet e nxënësve në reflektimin  dhe shtrirjen e veprimtarise se tyre profesionale në një kontekst ndërdisiplinor, shoqëror, kulturor dhe organizativ.

Studenti mund të regjistrojë të njëjtën provim tri herë. Një ekzaminim që kalon nuk mund të merret përsëri. Kur të regjistrohet moduli, studenti regjistrohet automatikisht për ekzaminim. Komponentët e kërkesave të kursit do të vlerësohen me një notë numerike. Studentët gjithashtu do të marrin notën e barasvlefshme të letrës me shenjën e fituar. Nota përfundimtare e kursit do të llogaritet duke shtuar produktet e vlerës GPA të secilit komponent dhe peshën e tij përkatëse.

Provimet e rregullta periodike kryhen në fund të çdo semestri. Një student nuk mund ta përsërisë të njëjtin provim më shumë se tri herë. Nëse për çfarëdo arsye nxënësi dështon në asnjë teori ose në praktikë, ata konsiderohen se kanë dështuar gjithë semestrin / vit. Vlerësimi bëhet në bazë të testeve, detyrave individuale, prezantimeve me gojë dhe performancës vjetore. Mbi bazën e këtij sistemi vlerësimi jepen edhe te dhënat përkatëse për secilin prej studentëve. Kandidati duhet të marrë një shenjë 50% ose më shumë për t’u kualifikuar në nivelin Bachelor. Kurset e teorisë vlerësohen nga nota 6-10, ndërsa praktika vlerësohet në bazë të metodës së kalimit/ngeljes, mosarritjes së objektivit. Vlerësimi kryhet nga personeli akademik. Më shumë të dhena mbi hollësitë e provimit dhe vlerësimit janë të bashkëngjitura në përshkrimin individual të kursit më poshtë :

 

       

VITI 1: 60 ECTS

      SEMESTER  1:30 ECTS
Orët javore Orët semestrale
No Type Lënda Teorike Praktike Teorike semestër Klinike Semestër ECTS Ligjëruesi
1 C Anatomi I 3 1 45 45 7
2 C Histologji 3 2 45 30 6
3 C Fizikë 2 1 30 15 4
4 C Kimi 2 2 30 30 4
5 C Biologji dhe Gjenetika Humane 3 2 45 30 4
6 C Etika Mjekësore dhe Sociologjia 3 0 15 30 3
7 C Gjuhë Angleze I 2 0 30 0 2
SEMESTRI 2 :  30 ECTS
No Lloji Lënda W/T W/P S/T S/P ECTS Ligjërues
7 C Biokimi 3 2 45 30 5
8 C Anatomi II 3 2 45 45 7
9 C Histologji and Embriologji II 3 2 45 30 6
10 C Gnatologji 2 3 30 45 5
11 C Ndihmë e Parë 1 1 15 15 2
12 C Fizioterapi 1 2 15 30 3
13 C Gjuhë Angleze 2 2 0 30 0 2
Viti i dyte: 60 ECTS
SEMESTRI 3
No Lloji Lënda TH CP S/T S/P ECTS Ligjërues
13 C Fiziologji I 3 2 45 30 5
14 C Protetikë Dentare I 2 3 30 45 5
15 C Stomatologji Operative I 1 3 15 45 4
16 C Patologjia e Përgjithshme dhe Orale 4 2 30 15 6
17 C Mikrobiologji and Immunologji 2 1 30 15 4
18 C Psikologji Mjekësore 2 0 30 0 3
19 Lëndët Zgjedhore 1

·         Stastika të Mjekësisë

·         Informatikë Mjekësore

·         Teknikat e Laboratorisë Estetike

2 1 15 45 3
SEMESTER 4
No Lloji Lënda TH CP IS   ECTS Ligjërues
20 C Fiziologji II 3 2 45 45 5
21 C Prostetikë Dentare II 2 3 30 45 6
22 C Stomatologji Operative  II 1 3 15 60 4
23 C Fiziopatologjia 4 2 60 30 6
24 E Farmakologjia 3 2 45 30 6
25 Lëndë Zgjedhore 2

 

·         Metodat e Hulumtimit

·         Përdorimi i Kompjuterit dhe Stomatologjia

·         Shkrimi Akademik

 

2 1 30 15 3
Viti i 5
SEMESTRI i 5
No T Lënda TH CP IS   ECTS Ligjëruesi
26 C Klinike I Stomatologji Operative 1 3 30 60 6
27 C Stomatologjia Parandaluese 1 1 15 30 4
28 C Mjekësi Interne I 3 4 45 60 7
29 C Shëndeti Publik 3 2 45 30 5
30 C Materialet Dentare 2 1 30 15 3
31 C Radiologjia 3 2 45 30 5
SEMESTRI i 6
No T Lënda TH CP IS   ECTS Ligjërues
32 C Klinike II Stomatologji Operative 0 6 0 90 6
33 C Mjekësi Interne II 3 1 45 15 5
34 C Otorhinolaringologji 2 2 30 30 4
35 C Anestezi dhe Mjekësi Perioperative 2 2 15 15 4
36 C Anestezi Dentare 2 2 15 15 3
37 C Kirurgji 2 2 15 30 5
38 E Lëndë me Zgjedhje

·         Psikologji Mjekësore

·         Imunologji Klinike

·         Stomatologjia dhe Komuniteti

2 1 30  

15

3
  Viti i Katërt: IV
  SEMESTRI i 7
No T Lënda TH CP IS   ECTS Ligjëruesi
39 Prostetike Klinike I 1 6 15 90 7
40 Kirurgji Orale I 2 3 30 45 5
41 Mjekësi Orale I 2 2 30 30 4
42 Ortopedi e Nofullës I 2 2 30 30 4
43 Periodontologji I 1 2 15 30 3
44 Klinikë Stomatogji Operative II 0 3 0 45 3
45 Mjekësi e Emergjencës 2 2 30 30 4
SEMESTRI 8
No T Lënda W/T W/P S/TH S/P ECTS Ligjërues
46 Prostetikë Klinike II 1 6 15 90 7
47 Kirurgji Orale II 2 3 30 45 5
48 Mjekësi Orale II 1 3 15 45 4
49 Ortopedi e Nofullës II 1 3 15 45 4
50 Endodontikë II 1 2 15 30 3
31 Implantologji 2 2 30 30 4
51 Lëndë me Zgjedhje

·         Estetika në Stomatologji

·         Menxhimi në Mjekësi dhe Stomatologji

·         Përkujdesi dentar ndaj Pacientëve të Rritur

 

2 1 30 15 3
Viti i 5
SEMESTRI i 9
  Lënda W/T W/P S/W S/P ECTS Ligjërues
29 Psostetikë Klinike III 1 5 15 60 4
52 Pediatri Dentare I 1 3 30 45 4
53 Periodontologji II 1 3 30 90 4
54 Endodontikë II 1 6 15 180 4
55 Kirurgjia e Pjesës së Sipërme të Fytyrës 2 2 60 60 6
56 Ortopedi e Nofullës  II 1 2 15 30 3
57 Përkujdesi Dentar ndaj Pacientëve me nevoja të veçanta 2 0 30 0 2
58 Lëndë Zgjedhore

• Materialet nanostrukturuese në stomatologji

• Bazat e kirurgjisë periodontale

• Sëmundjet që përbëjnë Rrezik në Stomatologji

2 1 30  

 

15

SEMESTRI 10
  Lënda W/T W/P S/W S/P ECTS Ligjëruesi
59 Prostetikë Klinike IV 1 4 15 75 4
60 Stomatologjia e Pediatrisë II 2 3 15 45 4
61 Mjekësia Ligjore 2 1 30 15 2
62 Teza 20
  Totali i Orëve 4515
  Totali i Teorisë 1935
  Totali i Praktikës 2430

 

Studenti mund të regjistrojë të njëjtën provim tri herë. Një ekzaminim që kalon nuk mund të merret përsëri. Kur të regjistrohet moduli, studenti regjistrohet automatikisht për ekzaminim. Komponentët e kërkesave të kursit do të vlerësohen me një notë numerike. Studentët gjithashtu do të marrin notën e barasvlefshme të letrës me shenjën e fituar. Nota përfundimtare e kursit do të llogaritet duke shtuar produktet e vlerës GPA të secilit komponent dhe peshën e tij përkatëse.

Provimet e rregullta periodike kryhen në fund të çdo semestri. Një student nuk mund ta përsërisë të njëjtin provim më shumë se tri herë. Nëse për çfarëdo arsye nxënësi dështon në ndonjë teori ose në praktikë, ata konsiderohen se kanë dështuar gjithë semestrin/vit.

Vlerësimi bëhet në bazë të testeve, detyrave individuale, prezantimeve goje dhe performances vjetore. Mbi bazën e këtij sistemi vlerësimi jepen edhe të dhënat përkatëse për secilin prej studentëve.

Kandidati duhet të marrë një shenjë 50% ose më shumë për t’u kualifikuar në nivelin Bachelor. Kurset e teorisë vlerësohen nga nota 6-10, ndërsa praktika vlerësohet në bazë te metodës së kalimit/ngeljes, mosarritjes së objektivit.