Struktura e Programit

Programi është i përbërë prej 300 ECTS, që janë të ndarë në 10 semestra. Studimet e integruara të studimeve rezultojnë në titullin akademik të doktoraturës së stomatologjisë. Studimet zgjasin 5 vite dhe përfshijnë 1935 orë teorie dhe 2430 orë praktike.

Ngarkesa totale e studentëve në të gjithë studimet e integruara, duke përfshirë mësimin, praktikën, përgatitjen dhe provimet e kursit, është e barabartë me 300 ECTS.

Sipas Direktivës së KE-së 2005/36 të Komisionit të BE-së dhe Direktivës së Komisionit Evropian, Aneksi 5.3.1 mbi Praktikuesit Dentar: kurrikula përmban tre kategori të kurseve që ndonjëherë ofrohen në kontekstin e disiplinave të tjera ose në lidhjen: (1) Subjektet themelore ( 2) Subjektet e Mjekësisë së Përgjithshme dhe (3) Subjekte Stomatologjike.

Udhëzimi Teoritik :

 1. Lëndët themelore
 • Kimi
 • Fizikë
 • Biologji
 1. Lëndët e Mjekësisë së Përgjithshme

 

 

 • Anatomia
 • Embriologjia
 • Histologjia, duke përfshirë citologjinë
 • Fiziologjia
 • Biokimi (ose kimia fiziologjike)
 • Anatomia patologjike
 • Patologji e përgjithshme
 • Farmakologji
 • Mikrobiologjia
 • Higjiena
 • Mjekësi parandaluese dhe epidemiologji
 • Radiologjia
 • Fizioterapia
 • Kirurgji e përgjithshme
 • Mjekësi të përgjithshme, përfshirë pediatri
 • Oto-rhino-laryngology
 • Dermato-Venereology
 • Psikologji e përgjithshme – psikopatologji
 • Neuropatologji
 • Anestetikë

 

 1. Lënda e Stomatologjisë

 

 • Prosthodontics
 • Materiale dentare dhe pajisje
 • Stomatologji konservatore
 • Stomatologji parandaluese
 • Anestetikë dhe qetësim
 • Kirurgji speciale
 • Patologji speciale
 • Praktika klinike
 • Paedodontika
 • Orthodontika
 • Periodontika
 • Radiologji dentale
 • Mbyllja dentale dhe funksioni i nofulles
 • Organizimi profesional, etika dhe legjislacioni
 • Aspektet sociale të praktikës dentare
 1. Gjuhët e huaja dhe shkencat shoqërore

Të dhëna statistikore

Metodat e Kërkimit

Shkrim akademik

 

Kurset mjekësore kontribuojnë në zhvillimin e aftësive të nxënësve për të vëzhguar, vlerësuar dhe dokumentuar gjendjen shëndetësore, rrezikun e shëndetit, simptomat e sëmundjes dhe rezultatet e trajtimeve midis pacientëve dhe qytetarëve. Përkrah kesaj, kurset ndihmojne ne  kompetencat e studentëve në aplikimin e njohurive që lidhen me teoritë dhe metodat në shkencat shëndetësore. Kurset e shkencave natyrore kontribuojnë në zhvillimin e aftësisë së studentëve për të shpjeguar ndërtimin kimik dhe anatomik të organizmit të njeriut, si dhe proceset biokimike dhe fiziologjike dhe funksionet e qenieve njerëzore. Kurset në këtë lëmi zhvillojnë kompetencat e nxënësve në shpjegimin e zhvillimit të qenieve njerëzore gjatë gjithë jetëgjatësisë në bashkëveprimin midis individit, mjedisit dhe mikroorganizmave.

Kurset në shkencat shoqërore dhe humane kontribuojnë në aftësinë e studentëve për të përshkruar, analizuar, vlerësuar, kuptuar dhe respektuar vlerat njerëzore, kulturat, pikëpamjet e botës, kushtet ekzistenciale, mënyrën e të menduarit, sjelljet dhe reagimet. Kurset zhvillojnë kompetencat në reflektimin etik, ndërveprimin, komunikimin dhe vlerësimin e nevojës për informim, këshillim dhe edukim të pacientëve, të afërmve, eksperteve të shëndetit dhe të tjerëve në kuadrin shoqeror. Kurse të shkencave shoqërore kontribuojnë në zhvillimin e aftësive të studentëve për të përshkruar, analizuar dhe vlerësuar kushtet shoqërore dhe kulturore që ndikojnë në kushtet dhe mundësitë që kanë të bëjnë me shëndetin dhe sëmundjet. Kurset ofrojnë njohuri për organizimin, funksionimin, zhvillimin dhe kuadrin ligjor të sistemit shëndetësor dhe social të Kosovës. Përveç kësaj, kurset zhvillojnë kapacitetet e nxënësve në reflektimin  dhe shtrirjen e veprimtarise se tyre profesionale në një kontekst ndërdisiplinor, shoqëror, kulturor dhe organizativ.

Studenti mund të regjistrojë të njëjtën provim tri herë. Një ekzaminim që kalon nuk mund të merret përsëri. Kur të regjistrohet moduli, studenti regjistrohet automatikisht për ekzaminim. Komponentët e kërkesave të kursit do të vlerësohen me një notë numerike. Studentët gjithashtu do të marrin notën e barasvlefshme të letrës me shenjën e fituar. Nota përfundimtare e kursit do të llogaritet duke shtuar produktet e vlerës GPA të secilit komponent dhe peshën e tij përkatëse.

Provimet e rregullta periodike kryhen në fund të çdo semestri. Një student nuk mund ta përsërisë të njëjtin provim më shumë se tri herë. Nëse për çfarëdo arsye nxënësi dështon në asnjë teori ose në praktikë, ata konsiderohen se kanë dështuar gjithë semestrin / vit. Vlerësimi bëhet në bazë të testeve, detyrave individuale, prezantimeve me gojë dhe performancës vjetore. Mbi bazën e këtij sistemi vlerësimi jepen edhe te dhënat përkatëse për secilin prej studentëve. Kandidati duhet të marrë një shenjë 50% ose më shumë për t’u kualifikuar në nivelin Bachelor. Kurset e teorisë vlerësohen nga nota 6-10, ndërsa praktika vlerësohet në bazë të metodës së kalimit/ngeljes, mosarritjes së objektivit. Vlerësimi kryhet nga personeli akademik. Më shumë të dhena mbi hollësitë e provimit dhe vlerësimit janë të bashkëngjitura në përshkrimin individual të kursit më poshtë :

 

    

VITI 1: 60 ECTS

   SEMESTER  1:30 ECTS
Orët javoreOrët semestrale
NoType LëndaTeorikePraktikeTeorike semestërKlinike SemestërECTSLigjëruesi
1CAnatomi I3145457
2CHistologji3245306
3CFizikë2130154
4CKimi2230304
5CBiologji dhe Gjenetika Humane3245304
6CEtika Mjekësore dhe Sociologjia3015303
7CGjuhë Angleze I203002
SEMESTRI 2 :  30 ECTS
NoLlojiLënda W/TW/PS/TS/PECTSLigjërues
7CBiokimi3245305
8CAnatomi II3245457
9CHistologji and Embriologji II3245306
10CGnatologji2330455
11CNdihmë e Parë1115152
12CFizioterapi1215303
13CGjuhë Angleze 2203002
Viti i dyte: 60 ECTS
SEMESTRI 3
NoLlojiLëndaTHCPS/TS/PECTSLigjërues
13CFiziologji I3245305
14CProtetikë Dentare I2330455
15CStomatologji Operative I1315454
16CPatologjia e Përgjithshme dhe Orale4230156
17CMikrobiologji and Immunologji2130154
18CPsikologji Mjekësore203003
19Lëndët Zgjedhore 1

·         Stastika të Mjekësisë

·         Informatikë Mjekësore

·         Teknikat e Laboratorisë Estetike

2115453
SEMESTER 4
NoLlojiLëndaTHCPIS ECTSLigjërues
20CFiziologji II3245455
21CProstetikë Dentare II2330456
22CStomatologji Operative  II1315604
23CFiziopatologjia4260306
24EFarmakologjia3245306
25Lëndë Zgjedhore 2

 

·         Metodat e Hulumtimit

·         Përdorimi i Kompjuterit dhe Stomatologjia

·         Shkrimi Akademik

 

2130153
Viti i 5
SEMESTRI i 5
NoTLënda THCPIS ECTSLigjëruesi
26CKlinike I Stomatologji Operative1330606
27CStomatologjia Parandaluese1115304
28CMjekësi Interne I3445607
29CShëndeti Publik3245305
30CMaterialet Dentare2130153
31CRadiologjia3245305
SEMESTRI i 6
NoTLënda THCPIS ECTSLigjërues
32CKlinike II Stomatologji Operative060906
33CMjekësi Interne II3145155
34COtorhinolaringologji2230304
35CAnestezi dhe Mjekësi Perioperative2215154
36CAnestezi Dentare2215153
37CKirurgji2215305
38ELëndë me Zgjedhje

·         Psikologji Mjekësore

·         Imunologji Klinike

·         Stomatologjia dhe Komuniteti

2130 

15

3
 Viti i Katërt: IV
 SEMESTRI i 7
NoTLëndaTHCPIS ECTSLigjëruesi
39Prostetike Klinike I1615907
40Kirurgji Orale I2330455
41Mjekësi Orale I2230304
42Ortopedi e Nofullës I2230304
43Periodontologji I1215303
44Klinikë Stomatogji Operative II030453
45Mjekësi e Emergjencës2230304
SEMESTRI 8
NoTLëndaW/TW/PS/THS/PECTSLigjërues
46Prostetikë Klinike II1615907
47Kirurgji Orale II2330455
48Mjekësi Orale II1315454
49Ortopedi e Nofullës II1315454
50Endodontikë II1215303
31Implantologji2230304
51Lëndë me Zgjedhje

·         Estetika në Stomatologji

·         Menxhimi në Mjekësi dhe Stomatologji

·         Përkujdesi dentar ndaj Pacientëve të Rritur

 

2130153
Viti i 5
SEMESTRI i 9
 LëndaW/TW/PS/WS/PECTSLigjërues
29Psostetikë Klinike III1515604
52Pediatri Dentare I1330454
53Periodontologji II1330904
54Endodontikë II16151804
55Kirurgjia e Pjesës së Sipërme të Fytyrës2260606
56Ortopedi e Nofullës  II1215303
57Përkujdesi Dentar ndaj Pacientëve me nevoja të veçanta203002
58Lëndë Zgjedhore

• Materialet nanostrukturuese në stomatologji

• Bazat e kirurgjisë periodontale

• Sëmundjet që përbëjnë Rrezik në Stomatologji

2130 

 

15

SEMESTRI 10
 LëndaW/TW/PS/WS/PECTSLigjëruesi
59Prostetikë Klinike IV1415754
60Stomatologjia e Pediatrisë II2315454
61Mjekësia Ligjore2130152
62Teza20
 Totali i Orëve4515
 Totali i Teorisë1935
 Totali i Praktikës2430

 

Studenti mund të regjistrojë të njëjtën provim tri herë. Një ekzaminim që kalon nuk mund të merret përsëri. Kur të regjistrohet moduli, studenti regjistrohet automatikisht për ekzaminim. Komponentët e kërkesave të kursit do të vlerësohen me një notë numerike. Studentët gjithashtu do të marrin notën e barasvlefshme të letrës me shenjën e fituar. Nota përfundimtare e kursit do të llogaritet duke shtuar produktet e vlerës GPA të secilit komponent dhe peshën e tij përkatëse.

Provimet e rregullta periodike kryhen në fund të çdo semestri. Një student nuk mund ta përsërisë të njëjtin provim më shumë se tri herë. Nëse për çfarëdo arsye nxënësi dështon në ndonjë teori ose në praktikë, ata konsiderohen se kanë dështuar gjithë semestrin/vit.

Vlerësimi bëhet në bazë të testeve, detyrave individuale, prezantimeve goje dhe performances vjetore. Mbi bazën e këtij sistemi vlerësimi jepen edhe të dhënat përkatëse për secilin prej studentëve.

Kandidati duhet të marrë një shenjë 50% ose më shumë për t’u kualifikuar në nivelin Bachelor. Kurset e teorisë vlerësohen nga nota 6-10, ndërsa praktika vlerësohet në bazë te metodës së kalimit/ngeljes, mosarritjes së objektivit.