Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Një kandidat që kërkon pranimin në programin e Stmatologjisë duhet: (a) të ketë kaluar provimin kombëtar të shkollës së mesme, ku kërkesat fizike, kimike, biologjike dhe angleze janë kërkesa kyçe. Aplikantët e suksesshëm duhet të kenë arritur 40%, ose më shumë në këto lëndë. Përveç kësaj, studentët duhet të jenë të paktën 17 vjeç në kohën e aplikimit dhe duhet të demonstrojnë se janë të përshtatshëm për profesionin në aspektin mjekësor dhe ligjor. Së fundi, vetëm studentët që kanë përfunduar të paktën dy vjet të arsimit të hershëm dentar në nivelin e shkollës së mesme do të konsiderohen për pranim.