Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Ka disa modele të edukimit, ose më saktë, të arsimimit në fushën e stomatologjisë në spektrin ndërkombëtar, që është modeli gjenerik dhe specialist.

UBT ka adaptuar një metodologji sa më dobiprurëse për të përgatitur studentët për praktikë të përgjithshme për grupe të shumta të klientëve në mjedise të ndryshme. Ndërsa fushat e specializimit mund të jenë të përgjithshme, në Evropë është shfaqur një konses për nevojën për të siguruar standarde minimale në profesion. Direktiva e BE-së 2005/36 dhe Direktiva e BE-së EP 2013, sigurojnë standardet bazë dhe minimale të profesionit në BE. Kosova ende nuk ka konsoliduar një Kuadër Ligjor të Kompetencave të Praktikantëve të Fushës së Stomatologjisë dhe bazën ligjore për të siguruar që standardet minimale janë duke u zbatuar. Ligji i ri i propozuar për profesionet e rregulluara përshkruan nevojën për të rregulluar profesionin e infermierisë dhe për të siguruar pikat e koordinimit për të mbikëqyrur zbatimin e standardeve të profesionit të infermierisë.

Në pritje të zhvillimeve të mëtejshme institucionale, UBT ka miratuar standardet minimale të standardeve të profesionit të BE-së, për të siguruar lëvizshmërinë e ardhshme të studentëve dhe për të siguruar që nxënësit të përmbushin kornizat e kompetencave të vendeve të përparuara në praktikën dentare. Sipas Direktivës së BE-së 2005/36, trajnimi i praktikantëve dentarë do të përfshijë gjithsej të paktën pesë vjet studim, që mund të shprehet me kredite ekuivalente ECTS dhe do të ofrojë trajnime teorike dhe klinike.

Kurrikula dhe programi mësimor i UBT-së është në përputhje të plotë me Direktivën e KE-së dhe plotëson raportin mininimal që duhet të ekzistojë midis teorisë/praktikës të përcaktuar aty. Programi i përgjithshëm, 300 ECTS janë strukturuar në 10 semestra. Studimet e integruara të studimeve rezultojnë në titullin akademik të doktoraturës së stomatologjisë. Studimet zgjasin 5 vite dhe përfshijnë 1935 orë teorie dhe 2430 orë praktike. Ngarkesa totale e studentëve në të gjithë studimet e integruara, duke përfshirë mësimin, praktikën, përgatitjen dhe provimet e kursit, është e barabartë me 300 ECTS. Sipas Direktivës së KE-së 2005/36, të Komisionit të BE-së dhe Direktivës së Komisionit Evropian, Aneksi 5.3.1, mbi Praktikuesit profesionit të Stomatologut: Programi është i përbërë prej tri kategorive të kurseve të studmit, që ndonjëherë mund të ofrohen në kontekstin e disiplinave të tjera ose në lidhjen: (1) Subjektet themelore ( 2) Subjekt i Mjekësisë së Përgjithshme dhe (3) Subjekte Stomatologjike

Aktivitetet e të mësuarit në komponentin teorik të kursit të arsimit organizohen për të mbështetur lëndën dhe kompetencat që studenti duhet të eksplorojë dhe zhvillojë. Arsimi dhe metodat e studimit përbëjnë një gamë të gjerë aktivitetesh që variojnë në mes leksioneve, prezantimeve të studentëve, ushtrimeve dhe detyrave teorike, arsimit të bazuar në dialog dhe në bazë të diskutimit, edukimit të rastit, trajnimit në laboratorë aftësish, kontakteve të pacientëve/qytetarëve përmes organizatave të pacientëve, si dhe arsimimin e bazuar në projekte, duke përfshirë prezantimin dhe komunikimin e rezultateve dhe produkteve; Këshillim në lidhje me detyrat individuale dhe të përbashkëta, duke përfshirë edhe projektet; Lloje të ndryshme të objekteve virtuale të të mësuarit; Leximit dhe grupeve të studimit.

Sipas kurrikulave, programeve akademike të bazuara në ECTS, të gjitha kurset përmbahen në qasjen e të mësuarit. Ngarkesa standarde e punës në vit për çdo student është 60 ECTS. Studentët duhet të kenë përfunduar së paku 75% të kësaj ngarkese akademike për t’u regjistruar për vitin e ardhshëm akademik. Sipas rregulloreve të UBT-së, 1 ECTS është e barabartë me 30 orë ngarkesë pune. Ngarkesa e punës mund të përfshijë orë kontakti, mësim të pavarur dhe praktikë klinike.

Edukimi klinik organizohet në vendosje klinike brenda zonave sociale dhe shëndetësore. Edukimi është i organizuar në bashkëpunim të ngushtë ndërmjet institucionit arsimor dhe vendosjes klinike, në mënyrë që të forcojë lidhjen midis të nxënit të nxënësve në teori dhe praktikë. Edukimi dhe vlerësimi klinik bëhet nga edukatorët klinikë në bashkëpunim me institucionet arsimore dhe ligjëruesit në institucion.

Puna praktike është organizuar kryesisht në bashkëpunim me Qendrën Klinike Universitare dhe Ministrinë e Shëndetësisë, nëpërmjet një Marrëveshjeje për Qasje në Klinika.

Institucioni gjithashtu ka një Marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë, që siguron qasje në Qendrat e Mjekësisë Familjare Parësore dhe Dytësore. Disa marrëveshje individuale janë lidhur me komunat. Një marrëveshje me Komunën e Prishtinës ofron qasje në të gjitha Qendrat Mjekësore të Familjes.

Marrëveshjet individuale konsiderohen shumë të rëndësishme për të funksionalizuar dhe rregulluar praktikën në funksion të kompetencës së përbashkët në kujdesin shëndetësor parësor dhe dytësor. Për më tepër, marrëveshjet me komunat janë thelbësore, duke qenë se 90% e shërbimeve dentare ofrohen në nivel komunal.

Institucioni ka disa marrëveshje me klinikat private për të ofruar mundësi të mëtejshme për të diplomuarit, shkëmbimin e praktikave dhe hulumtimeve.