Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë

 

Fakulteti / DepartamentiDepartamenti i Energjisë
Emri i programit të studimitMSc Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë
Diploma MSc Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë
ECTS120
Profili i programit (specializimi)(1)   Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë

(2)   Energjia e Qëndrueshme dhe Inxhinieria e Mjedisit

 

 

Misioni i Departamentit të Energjisë Elektrike dhe Tregjeve të Energjisë është:

 • t’u ofrojë studentëve mundësinë për një arsimim më të thelluar dhe studim të përditësuar të lëndëve të Inxhinierisë së Energjisë, duke ofruar arsimim gjithëpërfshirës në fushat e energjisë elektrike, rrjeteve të mencura, si dhe mjedisit dhe teknologjive të ngjashme.
 • të bëjë kërkime dhe zhvillime në mënyrë që të arrihet edukim i përsosur në fushat e rrjeteve të mencura, Inxhinierisë së Energjisë së Qëndrueshme dhe edukimit të tij.
 • për të marrë të diplomuar “udhëheqës” të cilët janë të aftë të marrin përgjegjësi në fondacione dhe organizata ndërkombëtare.

 

Parimet themelore të programit

Aktivitetet edukative, kërkimore shkencore, profesionale dhe botuese, si dhe shërbimet administrative profesionale të Departamentit të Inxhinierisë së Energjisë bazohen në vlerat vijuese:

 • Qasje personale për studentët
 • Sinqeriteti
 • Transparenca
 • Përgjegjësia
 • Etika
 • Komunikimi
 • Kolegjialiteti
 • Efektiviteti
 • Bashkëpunimi
 • Bashkëpunimi ndërdisiplinor
 • Promovimi i punës bazuar në analizën e rezultateve
 • Gatishmëria për zgjidhjen e vështirësive

 

Qëllimi dhe objektivat

UBT është partneri i projektit ELEMEND (Tregjet e Energjisë Elektrike dhe Inxhinieria Inxhinierike). Qëllimi i projektit është të ofrojë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Serbinë, Malin e Zi dhe Kosovën me profesionistë të profilit të lartë në teknologjitë inteligjente microgrid dhe në tregjet e reja të energjisë elektrike në përputhje me nevojat shoqërore dhe të tregut në Ballkanin Perëndimor. Ndërtimi i kapaciteteve në stafin akademik inxhinierik dhe studentët si dhe në publikun e gjerë (përmes aktiviteteve të shpërndarjes) do të krijojë një mjedis të favorshëm për biznesin e lidhur me energjinë dhe do të modifikojë sjelljen e përdoruesit të energjisë elektrike.

 

Qëllimet dhe objektivat kryesore të programit master të energjisë elektrike dhe tregjet e energjisë elektrike janë:

 

Krijimi i mundësisë për njerëzit me prejardhje të ndryshme dhe trajnime për të përparuar në Energjinë Elektrike dhe Gridët e Zgjuar që mund të iniciojnë fusha të reja pune dhe mundësi punësimi.

 • Sigurimi i një mbështetjeje për fitimin e njohurive dhe përvojës së nevojshme për të krijuar pozicione dhe perspektiva të reja për lëndën; duke prezantuar dhe mësuar metodat e dobishme për përdorimin, menaxhimin dhe prodhimin e energjisë elektrike të pastër.
 • Të ushqejë dhe trajnojë ekspertët, të cilët janë të vetëdijshëm për teknologjitë bashkëkohore në Energjinë Elektrike dhe akoma, të cilët mund të kuptojnë dhe ndjekin zhvillimet e ardhshme brenda kësaj fushe.
 • Të theksohet rëndësia dhe potencialet e metodave dhe teknologjive të përdorura në nivele të ndryshme të formimit dhe përdorimit të energjive të pastra dhe të rinovueshme për një zhvillim të qëndrueshëm, duke trajnuar ekspertët në këto fusha.
 • Për të krijuar fuqi njerëzore, i cili përveç aftësisë për të punuar në mënyra të ndryshme të trajtimit dhe zbatimit të burimeve energjetike, mund të krijojë perspektiva më të gjera dhe zgjidhje inovative për të hetuar çështjet lidhur me potencialin e burimeve energjetike të vendit.
 • Të bëhet një shembull i rëndësishëm jo vetëm për institucionin, por edhe për të gjithë vendin në promovimin dhe vendosjen e programeve të studimeve pasuniversitare dhe të avancuara, të cilat kanë reputacion në rritje dhe pranim të gjerë në të gjithë botën.

 

Rezultatet e Programit

Pas përfundimit të programit, studenti do të jetë në gjendje të:

 • Aplikoni në mënyrë kritike teoritë kryesore, modelet dhe konceptet e përdorura në studimin e Energjisë Elektrike dhe Gridëve të Zgjuar dhe analizën e ndikimit të organizatave ndërkombëtare, duke përfshirë BE-në, në politikat dhe politikat vendore
 • Demonstroni kuptimin e debateve kryesore në literaturën akademike në lidhje me inxhinierinë e energjisë, rrjetet e zgjuara, energjitë e ripërtëritshme, energjinë diellore, energjinë termike, ndikimin mjedisor të energjisë, biomasën dhe ndikimin e organizatave ndërkombëtare në politikat dhe politikat vendore
 • Demonstroni njohuri thelbësore të proceseve dhe politikave kombëtare të politikave në fushat kyçe të politikës, teorisë dhe kërkimit shkencor në inxhinierinë e qëndrueshme dhe si ndikojnë organizatat ndërkombëtare në politikat e brendshme dhe proceset e krijimit të politikave
 • Ndërmarrjen e projekteve të pavarura të aplikuara në Energjinë Elektrike dhe Rrjetet e Zgjuara
 • Aplikoni në mënyrë kritike teoritë, modelet dhe konceptet kryesore të përdorura në studimin e politikës energjetike dhe menaxhimit
 • Demonstroni kuptimin e debateve kryesore në literaturën akademike në lidhje me energjinë elektrike, rrjetet e zgjuara, energjinë në mjedisin e ndërtuar, efikasitetin e energjisë dhe prodhimin e qëndrueshëm të energjisë
 • Aftësia për të bërë prezantime të komunikimit profesional me shkrim dhe me gojë
 • Aftësia për të planifikuar dhe prodhuar detyra me shkrim që përfshijnë koncepte dhe metoda komplekse të inxhinierisë së energjisë
 • Aftësia për të ndjekur kërkime të mëtejshme të pavarura dhe praktika në rrjetet e mençura, dhe inxhinierinë e qëndrueshme të energjisë dhe mjedisin.

 

Përmbajtja e procesit arsimor

Programi është katër semestra dhe zgjatë dy vite. Studentët e suksesshëm duhet të përfundojnë të gjitha kurset në çdo semestër. Semestrat e parë dhe të dytë ofrojnë një kuptim të avancuar dhe lëndë në teknologjitë e Smart Grid, energjinë e rinovueshme dhe efikasitetin e energjisë. Në semestrin e tretë studentët zgjedhin nga njëra prej përqendrimeve: (1) Tregu i Energjisë Elektrike dhe Energjisë, (2) Inxhinieria e Energjisë dhe Mjedisi. Semestri i katërt është i rezervuar për tezën (30 ECTS).

 

 

VITI I PARE: 60 ECTS

SEMESTRI 1: 30 ECTS
Orë në javë
Nr.LlojiLëndetLEECTS 
1CBurimet e Ripërtëritshme të Energjisë (BRE)215
2CSistemi i Transmisionit dhe Shpërndarjes / Menaxhimi i Inxhinierisë205
3CTestimi i ndërlidhjes dhe kom./ politikat publike225
4CTeknologjia e rrjetave te mencura205
5CElektronika e energjisë në rrjetet e mencura225
6CMenaxhimi i Energjisë325
 

SEMESTER 2 :  30 ECTS

Ore ne jave
Nr.LlojiLëndetLEECTS 
1CKontrolli inteligjent në rrjetet e mencura225
2CTeknologjitë e ruajtjes së energjisë225
3CTeknika të avancuara të optimizimit në sistemet e energjisë225
4CDizajnimin dhe menaxhimin i sistemeve komplekse/ modelimi i sistemeve215
5CEfiçenca e avancuar e energjisë5
6CProjekti i Aplikuar5
 

VITI II: 60 ECTS

SEMESTRI 3:  30 ECTS

Në semestrin e tretë studentët zgjedhin një nga specializimet më posht:

ASpecializimi 1: Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë
1CIntegrimi i sistemit të energjisë së rinovueshme (RES) në rrjetet e mencura215
2CAnaliza e avancuar e rrjetit të energjisë125
3CTregu i energjisë125
4CSiguria e rrjetit215
5CTelemetering dhe telekontrolli5
6CTeknologjia Microgrid5
BSpecializimi 2: Inxhinieria e Qëndrueshme e Energjisë dhe Mjedisit
1CEnergjia dhe Mjedisit205
2CGjenerimi i qëndrueshëm i energjisë215
3CAuditimi i Energjisë205
4CSisteme të kombinuara të nxehtësisë dhe energjisë215
5CSistemet e Energjisë Diellore për Ndërtesat dhe Qytetet5
6CMenaxhimi dhe Ruajtja e Karbonit5
 

SEMESTRI 4 :  30 ECTS

Ore ne jave
Nr.LlojiLëndetLEECTSLigjëruesi
1CTema e Masterit2230