Menaxhim i Mekatronikës

 Mekatronikë dhe Menaxhment

 

Emërtimi i i institucionit: BPRAL UBT College

 

Departamenti i Fakultetit / Departamenti i Mekatronikës

 

Kampusi kryesor ose kampusi kryesor i degës

 

Emërtimi i programit të studimit: Bachelor i Shkencave në Mekatronikë dhe Menaxhment

 

Personi përgjegjës: Ines Bula

 

Akreditimi nga: Agjencia e Akreditimit të Kosovës

 

NQF Niveli i Kualifikimit: NQF Niveli 6

 

Diplomë akademike ka dhënë: Bachelor të Mekatronikës dhe Menaxhimit

 

ECTS: 180