Trajnime

Promovimi i Qendrës së Trajnimive dhe Zhvillmit Profesional si strukturë përbëresë e UBT-së, e cila ofron certifikimet ndërkombëtare në fushate caktuara. IT, Project Management, Human Resouse, Softëare Testing etc.

Krijimi i faqes së veqantë në kuadër të ëeb faqes zyrtare të UBT-së e cila do të përmbante përshkrimet për të gjitha trajnimet që ofrohen.