Edukimi Ekzekutiv, Trajnime dhe Çertifikime

Qendra e Trajnimeve të Zhvillimit Profesional në kuadër të UBT-së ka si qëllim ofrimin e mundësive tek studentët dhe personat e tjerë për ngritjen e kapaciteteve të tyre profesionale në fushat e Teknologjisë Informative, Menaxhimit të Projekteve, Burimeve njerëzore etj.

QTZHP në kuadër të UBT-së është qendra më e avancaur për ofrimin e trajnimeve profesionale, e pajisur me të gjitha elementet e nevojshme për realizimin e trajnimeve dhe certifkimeve me sukses.

Laboratorët e Teknologjisë Informatiove në kuadër të Qendrës ofrojnë mundësine e kryerjes së detyrave praktike me pajisjet e fundit dhe më bashkëkohore të Teknologjisë Informative.

Sallat e trajnimeve janë të pajisuara me të gjitha elementet që mundësojnë organizimin e trajnimeve atraktive të kuptueshme si dhe mundësinë e diskutimeve të përbashkëta.