Struktura e Programit

Teoria e aftësive profesionale ka ofruar mbështetje konceptuale për zhvillimin e përmbajtjes së kurrikulës. Aspekti kryesor i modelit dhe përmbajtjes së kurrikulumit në sigurimin e kombinimit të balancuar të kompetencës teknike, kompetencës administrative, kompetencës etike, kompetencës produktive dhe kompetencës personale. Sa i përket kompetencës teknike, kurset themelore ofrojnë njohuritë bazë të mekatronikës përmes disiplinave të lidhura. Vëmendja kryesore është në shkencat e natyrës, në mënyrë që të themelohet një bazë e fortë për njohurit teknike bazë në lidhje me teknologjitë ne fushen e mekatronikes.

  • Kurrikula përfshin lëndë të tilla si Fizikë, Kimi, Inxhinieri Mekanike, Materiale Shkencore Inxhinierike, Shkenca Kompjuterike, Teknologji Informative dhe Inxhinieri Elektrike dhe Elektronike. Për të refinancuar kompetencat administrative të të diplomuarve, kurrikula përfshin lëndë në Ekonomikën e Biznesit, Inxhinierinë Industriale dhe Menaxhimin, Psikologjinë Industriale dhe Organizative, Ndërmarrësinë dhe Inovacionin dhe Menaxhimin e Projekteve. Qëllimi kryesor i dizajnit të mësipërm është që të zhvillohet një kurrikulë që do të mundësonte një diplomuar mekatronikë të jetë i njohur me çështjet e biznesit dhe menaxhimit dhe t’i vlerësojë këto në kontekstin e zbatimit të sistemeve te ketij lloji.
  • Për më tepër, etika dhe inxhinieria janë përfshirë si lëndë e detyrueshme për kurrikulën. Programet e inxhinierisë dhe teknologjisë së lartë përfshijnë etikën si një lëndë kryesore (IEEE, 2013) dhe kjo është një qasje e tillë në terren të të diplomuarit dhe praktikuesit me rregullat, procedurat, kodin e sjelljes dhe etikën e shoqërisë. Institucioni i ka kushtuar vëmendje të veçantë stimulimit të projekteve dhe ideve të ardhshme, të cilat janë të bazuara në etikën e biznesit dhe inxhinierisë. Kurset e studimeve angleze dhe shkencore dhe teknike synojnë të rrisin kompetencën personale të nxënësve. Ato duhet të përforcojnë atributet e diplomuar për komunikimin verbal dhe atë të gjërë dhe të jenë në gjendje të hulumtojnë dhe të paraqesin informacionin në mënyrë sa me efikase.
  • Shkenca e tezës është e lidhur ngushtë me projektin e aplikuar të studentëve për mekatronikë dhe duhet të shërbejë për të rritur shkathtësitë e studentëve për praktikën dhe prodhimin e hulumtimeve perkatese për industrinë. Të diplomuarve u jepet mundësia që të specializohen në fushat dhe proceset e mekatronikës përmes zgjedhjeve të detyrueshme në semestrin e fundit. Së fundmi, puna e dinamikave të grupit u paraqitet studentëve si pjesë e detyrave që duhen kryer për të përmbushur lëndët dhe diskutohen më hollësisht dhe në mënyrë më të detajuar si pjesë e Psikologjisë Industriale dhe Organizative.
  • Semestri përfundimtar u ofron studentëve mundësinë për të marrë tre kurse të detyrueshme zgjedhore në një nga programet e tyre të specializimit.

 

Viti i Parë: 60 ECTS
SEMESTRI  1: 30 ECTS
No Lloji Lënda
1 O Hyrje në Fizikë
2 O Hyrje në Kimi dhe Mjedis
3 O Matematikë 1
4 O Hyrje në Mekanikë
5 O Shkenca Kompjuterike 1
6 O Anglisht
SEMESTRI  2 :  30 ECTS
7 O Bazat e Elektronikës dhe Inxhinierisë Elektrike
8 O Inxhinieria Mekanike
9 O Mathematikë 2
10 O Shkenca Materiale dhe Inxhinieria
11 O Shkenca Kompjuterike 2
12 O Ekonomia dhe Menaxhimi i Inxhinierisë
Viti i dytë: 60 ECTS
Semestri 3
No Lloji Lënda
13 O Hyrje në Mekatronikë
14 O Qarqet Digjitale dhe Sinjalet
15 O Lëngjet dhe Termodinamika
16 O Inxhinieria e Sistemeve Softuerike
17 O Teknologjia e Informacionit
18 O Ligji, Etika dhe Inxhinieria
Semestri 4
No Lloji Lënda
19 O Prodhimi dhe Automatizimi
20 O Sistemet e Mekatronikës 1 (Analiza dhe Projektimi)
21 O Modelimi dhe Simulimi
22 O Inxhinieria e Kontrollit
23 O Sistemet e Fiksuara
24 O CAD Computer Aided-Design/CAM (Projektimi nëpërmjet ndihmës së kompjuterit).
Viti tretë
Semestri 5
25 O Psikologjia në aspektin Organizativ dhe Industrial
26 O Inxhinieria Industriale
27 O Instrumentalizimi dhe Matja
28 O Sistemet e Mekatronikës 2 (Zbatimi)
29 O Robotika dhe automatizimi
30 O Sipërmarrja dhe Inovacioni
SEMESTRI 6
31 O Menaxhim i Projektit
32 O Hulumtimi Teknik dhe Shkencor
33 O Fushat
E –    Menaxhimi i Mekatronikës
E –    Industrial Automation and process Control
E –    Projektimi i Produktit Industrial
E –    Sistemet e Inteligjencës dhe Robotika
E –    Inxhinieria Biomjekësore
E –    Inxhinieria Elektrike
E –    Inxhinieria e Telekomunikacionit
E –    Inxhinieria Mekanike
E –    Inxhinieria Aeronautike
34 O Teza dhe Projekti mbi Mekatronikë e Zbatuar