Struktura e Programit

 • Teoria e aftësive profesionale ka ofruar mbështetje konceptuale për zhvillimin e përmbajtjes së kurrikulës. Aspekti kryesor i modelit dhe përmbajtjes së kurrikulumit në sigurimin e kombinimit të balancuar të kompetencës teknike, kompetencës administrative, kompetencës etike, kompetencës produktive dhe kompetencës personale. Sa i përket kompetencës teknike, kurset themelore ofrojnë njohuritë bazë të mekatronikës përmes disiplinave të lidhura. Vëmendja kryesore është në shkencat e natyrës, në mënyrë që të themelohet një bazë e fortë për njohurit teknike bazë në lidhje me teknologjitë ne fushen e mekatronikes.
  • Kurrikula përfshin lëndë të tilla si Fizikë, Kimi, Inxhinieri Mekanike, Materiale Shkencore Inxhinierike, Shkenca Kompjuterike, Teknologji Informative dhe Inxhinieri Elektrike dhe Elektronike. Për të refinancuar kompetencat administrative të të diplomuarve, kurrikula përfshin lëndë në Ekonomikën e Biznesit, Inxhinierinë Industriale dhe Menaxhimin, Psikologjinë Industriale dhe Organizative, Ndërmarrësinë dhe Inovacionin dhe Menaxhimin e Projekteve. Qëllimi kryesor i dizajnit të mësipërm është që të zhvillohet një kurrikulë që do të mundësonte një diplomuar mekatronikë të jetë i njohur me çështjet e biznesit dhe menaxhimit dhe t’i vlerësojë këto në kontekstin e zbatimit të sistemeve te ketij lloji.

   

  • Për më tepër, etika dhe inxhinieria janë përfshirë si lëndë e detyrueshme për kurrikulën. Programet e inxhinierisë dhe teknologjisë së lartë përfshijnë etikën si një lëndë kryesore (IEEE, 2013) dhe kjo është një qasje e tillë në terren të të diplomuarit dhe praktikuesit me rregullat, procedurat, kodin e sjelljes dhe etikën e shoqërisë. Institucioni i ka kushtuar vëmendje të veçantë stimulimit të projekteve dhe ideve të ardhshme, të cilat janë të bazuara në etikën e biznesit dhe inxhinierisë. Kurset e studimeve angleze dhe shkencore dhe teknike synojnë të rrisin kompetencën personale të nxënësve. Ato duhet të përforcojnë atributet e diplomuar për komunikimin verbal dhe atë të gjërë dhe të jenë në gjendje të hulumtojnë dhe të paraqesin informacionin në mënyrë sa me efikase.

   

  • Shkenca e tezës është e lidhur ngushtë me projektin e aplikuar të studentëve për mekatronikë dhe duhet të shërbejë për të rritur shkathtësitë e studentëve për praktikën dhe prodhimin e hulumtimeve perkatese për industrinë. Të diplomuarve u jepet mundësia që të specializohen në fushat dhe proceset e mekatronikës përmes zgjedhjeve të detyrueshme në semestrin e fundit. Së fundmi, puna e dinamikave të grupit u paraqitet studentëve si pjesë e detyrave që duhen kryer për të përmbushur lëndët dhe diskutohen më hollësisht dhe në mënyrë më të detajuar si pjesë e Psikologjisë Industriale dhe Organizative.

   

  • Semestri përfundimtar u ofron studentëve mundësinë për të marrë tre kurse të detyrueshme zgjedhore në një nga programet e tyre të specializimit.
  Viti i Parë: 60 ECTS
  SEMESTRI  1:30 ECTS

   

  NoLlojiLënda
  1OHyrje në Fizikë
  2OHyrje në Kimi dhe Mjedis
  3OMatematikë 1
  4OHyrje në Mekanikë
  5OShkenca Kompjuterike 1
  6OAnglisht
   

  SEMESTRI  2 :  30 ECTS

   

  7OBazat e Elektronikës dhe Inxhinierisë Elektrike
  8OInxhinieria Mekanike
  9OMathematikë 2
  10OShkenca Materiale dhe Inxhinieria
  11OShkenca Kompjuterike 2
  12OEkonomia dhe Menaxhimi i Inxhinierisë
   

  Viti i dytë: 60 ECTS

   

   

  Semestri 3

   

  NoLlojiLënda
  13OHyrje në Mekatronikë
  14OQarqet Digjitale dhe Sinjalet
  15OLëngjet dhe Termodinamika
  16OInxhinieria e Sistemeve Softuerike
  17OTeknologjia e Informacionit
  18OLigji, Etika dhe Inxhinieria
   

  SEMESTRI 4

   

  NoLlojiLënda
  19OProdhimi dhe Automatizimi
  20OSistemet e Mekatronikës 1 (Analiza dhe Projektimi)
  21OModelimi dhe Simulimi
  22OInxhinieria e Kontrollit
  23OSistemet e Fiksuara
  24OCAD Computer Aided-Design/CAM (Projektimi nëpërmjet ndihmës së kompjuterit).
   

  VITI I TRETË

   

  SEMESTRI 5

   

  25OPsikologjia në aspektin Organizativ dhe Industrial
  26OInxhinieria Industriale
  27OInstrumentalizimi dhe Matja
  28OSistemet e Mekatronikës 2 (Zbatimi)
  29ORobotika dhe automatizimi
  30OSipërmarrja dhe Inovacioni
   

  SEMESTRI 6

   

  31OMenaxhim i Projektit
  32OHulumtimi Teknik dhe Shkencor
  33OFushat
  E–    Menaxhimi i Mekatronikës
  E–    Industrial Automation and process Control
  E–    Projektimi i Produktit Industrial
  E–    Sistemet e Inteligjencës dhe Robotika
  E–    Inxhinieria Biomjekësore
  E–    Inxhinieria Elektrike
  E–    Inxhinieria e Telekomunikacionit
  E–    Inxhinieria Mekanike
  E–    Inxhinieria Aeronautike
  34OTeza dhe Projekti mbi Mekatronikë e Zbatuar