Specializimet

Specializimet

Fakulteti i Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor synon që të orjentoj studentin në nivelin Bachelor në fokusin specific në fushat që grupin një numër të lëndëve me fokus të njejt ose të përafërt për të gjeneruar një orjentim të fokusuar në fushën që student do të zgjedh si studim i mëtejme i tij. Këto grupime Fakulteti i Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor në kurrikul i ka shprehur përmes specializimeve në:

  • Arkitekturë e Qendrusheshme
  • Menaxhim Urban
  • Restaurim Arkitekturial
  • Dizajn Enterier
  • Mirëmbajtje në Restaurim dhe Arkitekturë

Këto orjentime mundësojnë që studenti gjatë studimeve të identifikoj aftësit dhe orjentimin e tij në njërën prej fushave që janë të grupuara në formë të orjentimeve.  Secili specializim i referohet një grupi të lëndëve të cilat kontribojnë që studenti të fitoj mjaftueshëm informata në lidhje me specializimin që ka zgjedhur, dhe në disa raste janë multidiciplinare. Specializimiet janë të mbështetura edhe me lëndë zgjedhore si informata shtesë për studentin në ndertimin e kompetencës në fushat respektive por edhe akademia verore e cila është një vlerë e shtuar për studimet e Arkitekturës.

Aplikimi i specializimeve-orjentimeve në semestrin e pestë të studimeve është vendosur duke konsideruar studentin mjaftueshëm të përgaditur për të kuptuar në detaje fushën që ka zgjedhur dhe për të ndërtuat bazën për një kompetencë në këtë fushë.

Specializimet i mundësojnë studentit një fokus me profesional duke integruar grupe të lëndëve që ndihmojnë në interpretimin me profesional të fushës së studimit që ka specializimi, gjithnjë i realizuar përmes projekteve që i mundësojnë studentit të kuptoj dhe implementoj njohuritë e tij për fushën në projektin që realizon.