Administrim Biznesi (Pejë)

Programi Bachelor në Administrim Biznesi është krijuar për t’u ofruar studentëve njohuri të thelluara për një gamë të gjerë aspektesh që lidhen me administrimin e biznesit. Për më tepër, shumë nga aftësitë që pjesëmarrësit mësojnë gjatë programit të tyre janë shumë të transferueshme midis fushave dhe profesioneve. Misioni i programit është zhvillimi i aftësive dhe kompetencave profesionale të nivelit më të lartë përmes mësimdhënies bashkëkohore dhe përvojave të të nxënit ndërveprues. Ky program studimi do të krijojë vlera për studentët, bizneset dhe shoqërinë nëpërmjet aktiviteteve që çojnë në suksesin në karrierë dhe avancimin e njohurive. Do të përgatisë studentët për gamën më të gjerë të posteve në administrimin e biznesit, nga kompanitë private deri te kompanitë publike. Programi ka natyrë shumë praktike dhe ofron të gjitha njohuritë dhe kualifikimet e nevojshme organizative, kompjuterike dhe administrative-teknike për të punuar me sukses. Administrimi i biznesit është një fushë e gjerë që merret kryesisht me mbikëqyrjen dhe mbikëqyrjen e nevojshme për të operuar një biznes. Kjo përfshin funksione thelbësore që lidhen me drejtimin e një biznesi, të tilla si kontabiliteti, burimet njerëzore, marketingu dhe sjellja organizative. Punët në administrimin e biznesit mund të fokusohen në fusha si administrimi i përgjithshëm i biznesit, logjistika e financave, biznesi ndërkombëtar dhe teknologjia e informacionit. Ky program gjithashtu u ofron studentëve njohuri të mjaftueshme teorike për të vazhduar studimet e tyre në nivelin master.