Studentët e rinj

Çdo kandidat që ka përfunduar shkollimin parauniversitar dhe ka kaluar me sukses testin Kombëtar të maturës mund të ndjekë studimet në Kolegjin UBT, në këto programe studimi:•    Bachelor i Shkencave (B.Sc.) në Menaxhment, Biznesi dhe Ekonomi,

me mundësi specializimi në:

 • Financa, Banka dhe Kontabilitet 
 • Marketing dhe shitje 
 • Menaxhment dhe Ndërmarrësi 
 • Integrime ekonomike Evropiane 
 • Biznes Ndërkombëtar 

 
•    Bachelor i Shkencave (B.Sc.) në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri,  

me mundësi specializimi në:

 • Software and System Engineering 
 • Database and Information System 
 • Rrjeta dhe Telekomunikacion 
 • Dizajn dhe Multimedia 
 • Mekatronikë dhe Robotikë 

 
•    Bachelor i Shkencave (B.Sc.) në Menaxhim i Mekatronikës

•    Bachelor i Shkencave (B.Sc.) në Sistemet Informative

•    Bachelor i Arkitekturës (B.Sc.)

•    Bachelor (LLB) në Juridik

me mundësi specializimi në:

 • Drejtën Penale 
 • Drejtën Civile 
 • Drejtën Ndërkombëtare

Lajme