Bashkëpunëtorët

 

Që të jetë sa më kompetent në punën e vet, Kolegji UBT bashkëpunon ngushtë me shumë partnerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë. Qëllimi kryesor i këtij bashkëpunimi është transferi i dijeve (know-how) dhe teknologjisë. Bashkëpunimi me këta partnerë mundëson edhe përvetësimin e njohurive shkencore nga studentët tanë, por edhe realizimin e projekteve hulumtuese dhe zhvillimore, të cilat janë në interes të zhvillimit ekonomik dhe teknologjik të Kosovës. Studentët e programeve bazike (Bachelor) dhe Master gjatë kohës së studimeve kanë mundësi të zhvillojnë vizita studimore tek disa partnerë jashtë vendit, varësisht nga profili i studimeve që ata zgjedhin. Një vend të rëndësishëm në partneritetin e Kolegjit UBT zënë edhe institucionet dhe kompanitë kosovare, të cilat ndihmohen në realizimin e projekteve të caktuara, posaçërisht në fushat ku kërkohet përvoja, dija dhe teknologjia bashkëkohore. Këta partnerë mundësojnë edhe realizimin e një pjese të punës praktike profesionale, që është pjesë e studimeve në këtë universitet.

 

Partnerët në fushën e edukimit:

  • IHRT - Universiteti i Vjenës për Teknologji, Austri                                         http://www.tuwien.ac.at/
  • Akademia Diplomatike e Vjenës, Austri                                                                       http://www.da-vienna.ac.at/diplomatic_academy_of_vienna
  • Universiteti Donau, Krems, Austri                                                                       http://www.donau-uni.ac.at/en/index.php
  • Universiteti i Insbrukut, Austri                                                                    http://www.uibk.ac.at/
  • Universiteti i Shkencave Aplikative, Austri                                                                     http://www.fh-ooe.at/en/
  • Universiteti i Shkencave Aplikative për Komunikim dhe Menaxhim Biznesi, Austri
  • Universiteti i Vjenës, Austri
  • Universiteti i Vjenës për Administrim Biznesi dhe Ekonomi, Austri
  • Universiteti i Oaklandit, Miçigan, SHBA                                                    http://www.oakland.edu/
  • Universiteti Shtetëror i Kalifornisë, SHBA                                                  http://www.calstate.edu/
  • Universiteti i Roçesterit, SHBA                                                                 http://www.rochester.edu/
  • Universiteti i Ajovas, SHBA
  • Universiteti Teknologjik i Munihut, Gjermani                                       http://portal.mytum.de/welcome/
  • Universiteti i Nicës, Francë                                                                                   http://unice.fr/
  • Universiteti i Cassino-s, Itali                                                                         http://www.ing.unicas.it/
  • Shkolla Kombëtare e Administratës (ENA), Francë                                     http://www.ena.fr/index.php?/fr
  • Institute for Handling Devices and Robotics, Austri
  • Instituti për Promovimin e Bizneseve - WIFI, Austria                       http://www.wifi.at/DE/default.aspx
  • Instituti për Ndërtimin e Modeleve dhe Stimulim, Austri                                 Partneret
  • Instituti për Paqe, Austri
  • Instituti për Studime Evropiane IDM, Austri
  • Instituti i Vaterford-it për Teknologji, Irlandë                            http://www.wit.ie/
  • Instituti për Studime Ndërkombëtare, Francë                                                                                            Partnerët e Biznesit:                                                                       
  • Oda Ekonomike Austriake   http://www.austrocham.com/
  • Oda Ekonomike Amerikane           www.amchamksv.org
  • Oda Ekonomike e Kosovës                  http://www.oek-kcc.org/
  • Aleanca Kosovare e Bizneseve
  • Doganat                                               http://dogana.rks-gov.net/
  • Akademia e Trajnimit e Policisë së Kosovës, Vushtrri
  • Austrian Airlines                    http://www.austrian.com/
  • Sony, Austri               http://www.sony.at/section/home
  • Siemens, Gjermani                                                                            http://www.siemens.com/entry/cc/en/
  • Festo, Germani                                                                                 http://www.festo.com/net/startpage/
  • General Motors, SHBA                                                                                               http://www.gm.com/
  • Quality Austria, Austri                                                                                 http://www.qualityaustria.com/
  • General Electrics, SHBA                                                                                               http://www.ge.com/
  • Raiffesien Bank, Austri-Kosovë                                                                                          http://www.raiffeisen-kosovo.com/
  • ProCredit Bank, Kosovë                                                                                       http://www.procreditbank-kos.com/
  • Kompania e sigurimeve "Siguria", Kosovë                                                                           http://www.ks-siguria.com/ks-siguria/
  • Grupi "Dukagjini", Kosovë                                                                     www.dukagjinigroup.com/
  • KEK - Korporata Energjetike e Kosovës, Kosovë                                                           http://kek-energy.com/
  • PTK - Posta dhe Telekomi i Kosovës, Kosovë                         http://www.ptkonline.com/newsite/al/
  • Aeroporti i Prishtinës, Kosovë                                                   http://www.airportpristina.com/en/
  • European Organization for Quality                                                                   http://www.eoq.org/
  • Trupat Mbrojtëse të Kosovës (TMK)                                                                       http://www.tmk-ks.org/
  • Ministri e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë                                                       http://www.masht-gov.net/advCms/
  • Ministria e Tregtisë dhe Industrisë                                                                       http://www.mti-ks.org/
  • Ministria e Ekonomisë dhe Financave                                                                   http://www.mti-ks.org/
  • Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit
  • Ministria e Energjisë dhe Minierave                                                                     http://mem.rks-gov.net/
  • Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor                                                       http://www.mmph-ks.org/
  • Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal                                                             http://mapl.rks-gov.net/
  • Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale                                                           http://mpms.rks-gov.net/
  • Ministria e Shëndetësisë                                                                             http://www.moh.gov.al/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lajme