KURSI PËRGATITOR INTENSIV NJË VJEÇAR

Për zotërimin e bazave të anglishtes. Ky kurs ka tri pikësynime: 1) T’u ndihmojë studentëve të anglishtes që t’i zotërojnë aftësitë kryesore gjuhësore dhe anglishten funksionale; 2) T’i përvetësojnë aspektet kryesore gjuhësore (gramatikë, fonologji, sintaksë, etj); 3) Ta zotërojnë shkrimin akademik dhe hyrjen në studimet kërkimore dhe shkencore. Ky kurs përgatit ekspertë të dalluar të anglishtes së folur dhe të shkruar. Edhe në këtë kurs ka seminare, trajnime dhe projekte.

Lajme