Qëllimi dhe profili I programit

Programi perqendrohet ne fushat kyce te ligjeve te biznesit, duke u marr me hetimet dhe ndikimin e drejtimit te pergjithshem te Kosoves, Evropiane dhe bizneseve nderkombetare dhe ndermarrjeve shoqerore dhe ne veqanti se si ligji I efekton veprimet ekzetkutimve te menaxhimit nderkohe duke I arritur pritjet per pergjegjshmeri dhe atyre rregullative. Kjo jep nje baze te mire si kornize per praktikat me te mira ne planifikim strategjik dhe proceseve per menaxhim operacional. 

 

Permes moduleve te mesimdhenies te kombinuar dhe moduleve te pavarura kerkimore, programi eshte dizajnuar te ofroj ambient te te mesuarit positive per studentet dhe te praktikojne kerkimet kritike te krijojne studime te avancuara ne ligjet e biznesit, duke siguruar aftesit te vlersojne metodologjise, zhvillojne kritikat dhe te propozojne hipotezat, duke u sjell studenteve autonomi me te lart ne te studiuar. 

Lajme