Qendra për Karrierë dhe Internship fillon me shpalljen e konkurseve për studentët e UBT-së

UBT në bashkëpunim me Innovation Lab, UNICEF, shpall konkursin për pozita internshipi për 3 studentë të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, në UBT, të cilët do të kenë mundësinë që për tre muaj të kryejnë praktikën profesionale dhe të marrin njohuri dhe shkathtësi të mjaftueshme në fushën e teknologjisë. Gjatë periudhës së internshipit studentët do të monitorohen dhe mbikëqyren nga ekspertë të fushave të caktuara dhe mentorët e lendeve në mënyrë që kjo praktikë të vlerësohet dhe të transferohet në kredi shkollore në lëndë të caktuara. 

Lajme