Kolegji UBT shpall konkurs për Trajnimin dhe Certifikimin për Adminstrator te Ndertersave te Banimit ne Bashkpronesi

Prishtinë , 27 Qershor 2016-  Kolegji UBT  si Institucion i autorizuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinore shpall konkursin per trajnim dhe certifikim te adminstratoreve te ndertesave te banimit ne bashkpronesi. Konkursi do te jete i hapur nga 27 Qershor deri me 10 Korrik 2016.

Trajnimi permban keto module:

Modulet Bazike te trajnimit – 36 ore:

 

  • Korniza ligjore për Ndërtesat ne Bashkëpronësi - 10 ore,
  • Punët operative te Administrimit dhe mirëmbajtjes – 11 ore,
  • Financat – 8 ore,
  • Njohuri bazike ne TI – 7 ore.

 

Moduli i Avancimit – 8 ore:

 

  • Përvoja te ndryshme te administrimit te suksesshëm – 3 ore,
  • Zhvillimet e reja ne fushe (materialet, softuerët e ndryshëm dhe teknologjia për ofrimin e shërbimeve 24 oreshe dhe te avancuara) – 4 ore,
  • Ndryshimet ne legjislacion relevant, nëse ka – 1 ore.

 

Mënyra e aplikimit për trajnim dhe certifikim:

 

  1. Duhet te plotësohet forma standarde për aplikim për trajnim,
  2. Kopja  e dokumenteve qe dëshmojnë për kualifikimin profesional,
  3. Dëshminë qe nuk është përndjekur ligjërisht ne Republikën e Kosovës por edhe ne shtetet tjera ne rast kur personi vjen nga nje vend tjeter.

 

 

Per informata shtese luteni te kontaktoni tek [email protected] / [email protected]  ose ne tel: 038-541-400. 

 

UBT - Higher Education Institution 
Lagja KALABRIA p.n., Prishtine, Kosove, 10000

Web:          http://www.ubt-uni.net
Email:       
  [email protected]
Phone:       
+381 38 541 400 ext 111

Lajme