Karriera

  • Qendra e Karrierës është e gatshme që t’i ndihmojë studentët që të zhvillojnë një karrierë të begatshme. Ajo përfshin:Punë profesionale.
  • Punë gjysme orari gjatë pushimeve.
  • Prezantimin e sukseseve personale të studentëve.
  • Karriere interaktive gjatë konferencave, simpoziumeve shkencore, etj.
  • Shërbimet e internetit: facebook, twitter, etj.
  • Prezantimin e të arriturave të studentëve në broshura, gazeta, etj.

Lajme