Certifikimi i Auditorëve

"Quality Austria"-Vjenë në bashkëpunim me "UBT"-Prishtinë ofron Trajnimin dhe bënë Çertifikimin e personave si: në "Menaxher për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë" (Quality Systems Manager) dhe si "Auditor i Cilësisë" (Quality Auditor ).    

 

 Module/Kurse:                

6 (gjashtë).

 Certifikimi:                   

 Pas përmbylljes së sukseshme, pjesmarrësit do të çertifikohen nga institucione të akredituara me renome botërore:Organizata Evropiane për Cilësi (EOQ) dhe Quality Austria.

 Nr. i pjesëmarrësve:       

min. 10 dhe max. 20 pjesëmarrës.

 Grupet e Synuara:         

Personat e involvuar në menaxhimin bashkëkohor të institucioneve dhe bizneseve, ekspert dhe zyrtarë për menaxhimin e cilësis, të cilët janë të interesuar të zhvillojnë karrierën e tyre si ekspert të menaxhimit të sistemeve, të cilësisë, dhe dëshirojnë të jenë aktiv si auditor.

Data e fillimit:                

Shtator 2011

Trajnerët e akredituar:

Prof. Dr. Edmond Hajrizi dhe trajnerët tjerë të akredituar dhe zgjedhur nga Quality Austria.

Zgjatja:                        

 24 ditë në 10 javë.

Vendi:    

 Lokalet e UBT-së në Prishtinë (ekziston mundësia që disa prej moduleve të mbahen jashtë Kosovës).

Çmimi:                        

  Shpenzimet e trajnimit dhe Çertifikimit janë: 

Trainings for Quality Systems Managers (QM) with Examination (Certification): / € 1.490,00

Training for Quality Auditor with Examination (Certification): / € 490,00

Regjistrimi:               

Për tu regjistruar ne këtë trajnim afati i fundit është: 25.08.2011


Për më shumë informacion në lidhje me këtë kurse apo kurse të tjera ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni:

UBT  

    Training and certification office

"Lagja Kalabria" p.n. 10000 Prishtine

Hanë Jahiu, Email: [email protected]  Tel: 038-541 400 ext 104                     

 

Lajme