Fakte rreth programit

PËRSHKRIMI I SHKURTË I PROGRAMIT BACHELLOR: SISTEMET E INFORMACIONIT

Përshkrimi i programit të studimit

Description (name) of the study programme

Sistemet e Informacionit

Information Systems

Niveli i kualifikimit sipas KNK (Korniza Nacionale e Kualifikimeve)

Level of qualification according to NQF

(with abbreviations BA, MA, PhD, doctorate programme, university course, certificate or professional diploma)

Niveli 6

Level 6

Grada Akademike apo emertimi i diplomës

Academic degree or name of the diploma, spelled out in full and in abbreviated form

BSc. në Sistemet e  Informacionit

Bachelor of Science (BSc.)

Fusha e stdimit sipas Erasmus Kodeve

Area of study according to the Erasmus Subject Area Codes (ESAC)

Sistemet e Informacionit

Information Systems

Profili i Programit Akademik

Profile of the academic programme (specialisation)

Sistemet e Informacionit

Information systems

Grupet e targetuara

Target group

 

Studentët që kanë të përfunduar shkollën e mesme dhe që i plotësojnë kërkesat e parashtruara me ligjin në fuqi.

Students who completed secondary school and fulfil the requirements according to the Law

Kohëzgjatja minimale e studimeve

Minimum duration of studies

Gjashtë semestra (tre vite akademike)

Six  semesters {three academic years}

Forma e studimeve (kohë të plotë, kohë të pjesërishme, mësim nga distance, etj) 

Form of studies (full time, part time, distance learning etc.)

E rregullt,

Regular

Numri i ECTS (total dhe në vit)

Number of ECTS credits (total and per year)

Total :180 ECTS

Në vit: 60 ECTS  (Per year:60 ECTS)

Numri i vendeve për studim

Number of study places

50 për grup

50 per group

Personi përgjegjës për programin

Person in charge for the study programme

Dr.Sc. Ylber Limani,

Personeli shkencor/ akademik permanent (numri i stafit për kategori)

Permanent scientific/artistic  personnel (number per staff category)

Dr.- 3 ;  Can.Dr.- 3;

MSc.  6

Cand. MSc.

Kosotoja e studimit

Tuition fees

_____€/a y

 

 

Lajme