Marketing dhe Shitje

  • Marketing dhe ShitjeMarketing                                    
  • Planifikimi i Burimeve të Shpërndarjes                           
  • Mjetet e IT për Marketing
  • Menaxhimi i Lojalitetit
  • Merchandising
  • Modeli i Optimizimit të çmimeve
  • Zhvillimi i Produkteve dhe Brendimi
  • Menaxhimi i Shitjes
  • Shitja Efikase dhe Teknikat e Shitjes
  • Menaxhimi i Ankesave të Konsumatorëve

Lajme