Përmbajtja

Fakulteti i Menaxhmentit, Biznesit dhe Ekonomisë në Kolegjin UBT vjen sërish me programin Master në drejtimin Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit

Ky program ka për synim të formojë dhe edukojë ekspertë në :

  • Menaxhimin e Prokurimit
  • Menaxhimin e Zinxhirit të Furnizimit
  • Logjistikë dhe Menaxhim i Kontraktimit
  • Sistemim e Informacionit të Logjistikës dhe Prokurimit
  • Menaxhimi e avancuar të dijes

 

 

Ky program është i dizajntuar për të ofruar njohuri të plota në proçedurat e prokurimit dhe menaxhimin e logjistikës . Kombimini teori dhe praktikë i ofron studentëve mundësinë që të ofrojnë alternativa dhe zgjidhje reale të problemeve dhe nevojave në menaxhimin e prokurimit dhe logjistikës në institucione publike apo private.

Ky drejtim është i nevojshëm për studentët që aspirojnë për formim të mëtejshëm apo angazhim profesional në kushtet ku në Kosovë ka ende mungesë të praktikave dhe programeve të specializuara në fushën e Logjistikës dhe Menaxhimit të Prokurimit.

 

Ky program është i hapur për të gjithë studentët që kanë përfunduar një program bachelor ekuivalent me 180 ECTS apo më tëpr në një nga institucionet e akredituara vendore apo ndërkombëtare.

 

Programi master në Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi ka gjithsej 120 ECTS dhe ofron për ju edukim të avancuar akademik në fushën përkatëse duke aplikuar metodat dhe teknikat moderne të  edukimit bashkëkohor. Të diplomuarit nga ky program do të jenë kompetent dhe të përshtatshëm për punë në pozita të ndryshme ekzekutive në kompani vendore dhe ndërkombëtare. Gjithashtu të diplomuarit në këtë program bëhen pjesë e botës akademike dhe mund t’i vazhdojnë studimet e doktoratës.

 

Ky program përmban ofron mundësinë e specializimit në fusha të ndryshme, siç janë:

  • Financa, Banka dhe Kontabilitet;
  • Marketing dhe Shitje;
  • Menaxhment dhe Ndërmarrësi; dhe

Përmbajtja

Lajme