UBT-së i akreditohen programet të reja inovative dhe i riakreditohen për pesë vite

Prishtinë, 3 korrik 2014-  UBT është i vetmi Institucion  i arsimit të Lartë në  Republikën e Kosovës që sjell programe studimi  të veçanta në vend dhe në rajon, programe  të kërkuara në tregun e punës

Pas shpalljes së rezultateve të procesit të akreditimit dhe riakreditimit nga Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA),  në UBT  studiohet në këto programet të  gjithsej të akredituara si: 

Menaxhment, Biznesi dhe Ekonomi (Bachelor dhe Master )

me mundësi specializimi në:

 • Financa, Banka dhe Kontabilitet, 
 • Marketing dhe Shitje,  
 • Menaxhment dhe Ndërmarrësi,
 • Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit.

 

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri (Bachelor  dhe Master )

me mundësi specializimi në:

 • Rrjeta dhe Telekomunikacion, 
 • Inxhinieri te Softuerit dhe Sistemeve, 
 • Bazat e të dhënave dhe Sistemet e informacionit ,   
 • Dizajn dhe Multimedia, dhe 
 • Mekatronikë dhe Robotikë.

 

Menaxhment i Mekatronikës (Bachelor  dhe  Master )

(Elektroteknika, Elektronika, Teknologjia e Informacionit, Prodhimtaria Industriale, Ndërmarrësi dhe Menaxhment)

Arkitekturë dhe Planifikimi Hapësinorë (Bachelor dhe  Master)

Juridik (Bachlor - LLB)

 

Sistemet Informacionit (Bachelor dhe Master)

Inxhinieri të Ndërtimit dhe Infrastrukturë  (Bachelor) 

Shkencat Politike (Bachelor - BA

Me mundësi specializimi në:

 • Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci,
 • Integrime Evropiane,
 • Administrate Publike.

 

Media dhe Komunikim (Bachelor - BA) 

Politika Publike dhe Menaxhimi (Master)

 

 

Përveç programeve të cekura më lartë përmes UBT ofrohen studime, diplomim dhe bursa në disa universitet prestigjioze në Evrope:

 

- Master i Shkencave ( M.Sc.) në ‘Engineering Management’nga Universiteti i Vjenës për Teknologji (Austri)

- Master në Menaxhimin e Biznesit (MBA) nga Danube University Krems ( Austri),   në mundësi të specializimit në disa fusha. 

- Bachelor dhe Master of Arts (BA, MA) ne Studimet Ndërkombëtare nga Universiteti i Varshaves (Poloni )

- Bachelor dhe Master of Science (BSc, Msc) ne Computer Science and Engineering nga City University London (Britani e Madhe)

- Master i Arteve ( M. A.) në Integrime dhe të Drejtën Evropiane nga Institute për Studime Evropiane dhe Ndërkombëtare – CIFE (Francë)

- Master në Menaxhimin e Biznesit( MBA) nga Danube University Krems ( Austri),   në mundësi të specializimit në disa fusha. 

- Master of Science (M. Sc..) ne Sistemet e Informacionit ne Waterfor Institute of Technology (Irlandë ) 

 

 

Lajme