UBT shpall konkurs për regjistrimin e studentëve për vitin akademik 2017-2018

UBT shpall konkurs për regjistrimin e studentëve për vitin akademik 2017-2018

Në bazë të vendimit të rektorit të UBT-së, Prof.Dr. Edmond Hajrizi, nr. 4880/45-12, të datës 10/07/2017, UBT shpall konkurs për regjistrimin e studentëve për vitin akademik 2017-2018.

 

Të drejtën e pranimit në UBT e kanë të gjithë kandidatët, të cilët e kanë përfunduar me sukses shkollën e mesme dhe kanë të përfunduar maturën shtetërore.

 

Të gjithë të interesuarit mund të regjistrohen në programet e akredituara dhe të licencuara të nivelit Baçelor dhe Master, si më poshtë:

 

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

 

 • Inxhinieri dhe Sisteme Softuerike,
 • Databaza dhe Sistemet e Informacionit,
 • Grafikë dhe Multimedia,
 • Web Programim,
 • Rrjete dhe Telekomunikacion,
 • Robotikë dhe Sisteme Intelegjente,
 • Informatikë Biomjekësore,
 • Siguria dhe Sigurimi i Informacionit,
 • Multimedia dhe Vizualizim,
 • Inxhinieri e Komunikimit,
 • Shkenca e të Dhënave Statistikore,
 • Informatikë Mjekësore.

 

 

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

 

 • Financa, Banka dhe Sigurime,
 • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime,
 • Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion,
 • Marketing dhe Shitje,
 • Biznes Ndërkombëtar,
 • Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit.

 

 

Menaxhimi i Mekatronikës

 

 • Menaxhimi i Mekartonikës,
 • Automatizimi Industrial dhe Kontrolli i Procesit,
 • Dizajni i Produkteve Industriale,
 • Robotikë dhe Sisteme Inteligjente,
 • Inxhinieri Biomjekësore,
 • Inxhinieri e Telekomunikacionit,
 • Inxhinieri Mekanike,
 • Inxhinieri e Aeronautikës,
 • Dizajn i Produkteve Industriale,
 • Inxhinieri e Proceseve të Prodhimit,
 • Teknologji.

 

 

Shkenca Politike

 

 • Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci,
 • Integrime Evropiane,
 • Administratë Publike.

 

                              

Sistemet e Informacionit

 

 • Sistemet e Informacionit të Biznesit,
 • Sistemet e Informacionit - GIS (Geo Information Systems),
 • Sistemet e Informacionit të Bibliotekave dhe Arkivave,
 • Statistikat, Procesimi dhe Simulimi i të Dhënave,
 • Siguria e Informacionit dhe Privatësia,
 • Komerci Elektronik (E-Komerci).

 

 

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

 

 • Arkitekturë e Qëndrueshme,
 • Menaxhim Urban,
 • Restaurim Arkitekturor,
 • Dizajn i Interierit.

 

 

 

Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

 

 • Inxhinieri Strukturore – Konstruktiv,
 • Menaxhim i Ndërtimtarisë dhe Teknologji,
 • Infrastrukturë Rrugore,
 • Inxhinieri e Ujërave - Hidro,
 • Inxhinieri Gjeoteknikës,
 • Inxhinieri e Materialeve.

 

 

Juridik

 

 • Civile,
 • Penale,
 • Ndërkombëtare.

 

 

E Drejta Biznesore Ndërkombëtare dhe Evropiane

 

Media dhe Komunikim

 

 • Gazetari,
 • Komunikim,
 • Menaxhim i Medias,
 • Marrëdhënie me Publikun,
 • Regji Televizive,
 • Gazetari On-Line,
 • Kamerë,
 • Fotografi.

 

 

Politika Publike dhe Menaxhim

 • Politika Publike,
 • Menaxhim Publik.

 

Inxhinieri e Energjisë

 

 • Baza e Burimeve të Energjisë,
 • Ruajtja e Energjisë,
 • Energji Efiçiente,
 • Teknologji e Informacionit,
 • Menaxhim i Energjisë,
 • Elektrikë Elektronike,
 • Sistemet e Qëndrueshme,
 • Izolim i Ndërtesave,
 • Sistemet e Ngrohjes dhe të Ftohjes.

 

 

Inxhinieri e Energjisë Efiçiente

 

 • Burimet e Energjisë,
 • Konservim i Energjisë,
 • Efiçiencë e Energjisë,
 • Menaxhim i Energjisë,
 • Inxhinieri Elektrike,
 • Konservim i Energjisë në Ndërtesa,
 • Sistemet e Ngrohjes dhe të Ftohjes,
 • Energji Gjeometrike.

 

 

Infermieri

 

Dizajn i Integruar

 

 • Dizajn Grafik dhe i Komunikimit,
 • Dizajn Mode dhe Tekstil,
 • Dizajn i Produkteve,
 • Dekorim i Ndërtesave dhe Mobilim.

 

 

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

 

 • Teknologjia e Ushqimit,
 • Nutricioni (Të Ushqyerit),
 • Menaxhimi me Cilësinë dhe Sigurinë e Ushqimit.

 

 

Të gjithë të interesuarit mund të paraqiten në zyrat e administratës së UBT-së në Prishtinë, lagja Kalabria, si dhe në degën e UBT-së në Ferizaj, rruga “Ahmet Kaçiku”, dhe në degën e UBT-së në Prizren, rruga “Tirana”.

Programet e tjera si: Mjekësia e Përgjithshme, Stomatologjia, Farmacia dhe disa të tjera, janë në proces të akreditimit, që do të përmbyllet në fund të këtij muaji, me çka mundëson hapja e konkursit të regjistrimit të studentëve për këto programe, të cilat pritet të akreditohen.

 

 

Lajme